13 lipca 2015 r. I P.G.

Projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Przeglądając wiadomości podane na oficjalnej stronie Ministerstwa Gospodarki można natrafić na artykuł dotyczący prac nad projektem ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów oraz rozbudowywania przez resort gospodarki sieci regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji. Celem tych działań jest przede wszystkim usprawnienie obrotu gospodarczego i stworzenie przedsiębiorcą jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. -Projekt ustawy zakłada wprowadzenie systemu uprawnień w ramach procedury i organizacji oraz bodźców ekonomicznych, traktując wciąż jako naczelne zasady mediacji- poufność i dobrowolność. Działanie te mają zachęcić strony postępowania do podejmowania próby ugodowego rozwiązywania sporu, w miejsce kierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd. Głównym zadaniem jest również popularyzowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, także wśród pełnomocników stron, którzy świadczą profesjonalną pomoc prawną. Propozycje zmian zostały opracowane we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i bazują one na rekomendacjach Zespołu do spraw systemowych ułatwiających wykonywania działalności gospodarczej, przy Ministrze Gospodarki, a także propozycjach zmian Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w zakresie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Konkretne zmiany zawarte w projekcie przewidują m.in., że dla stron postępowania może być zorganizowane w sądzie spotkanie informacyjne, na którym uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzą o polubownych metodach rozwiązywania sporów. Ma to umożliwić podjęcie przemyślanej decyzji o przystąpieniu bądź odmowie przystąpienia do mediacji. Niestawiennictwo na proponowanym spotkaniu nie będzie obarczone żadną sankcją. Zgodnie z projektem mediacja będzie mogła zostać wyznaczona przez sąd na okres trzech miesięcy, nie jak do tej pory na okres miesiąca. Rozwiązywanie to wynika z przeprowadzonych badań i ma dać szansę na skuteczniejsze przeprowadzenie postępowania.

Ponad to, ustawa umożliwi zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej ze skierowania przez sąd do wydatków sądowych. Zmianie ulegną również niektóre opłaty sądowe dotyczące prowadzenia postępowania mediacyjnego. Wysunięto również propozycję zwrotu całości bądź części wniesionej opłaty sądowej, w przypadku, gdy na wczesnym etapie postępowania sądowego strony w wyniku mediacji dojdzie do zawarcia ugody.

Dodatkowo zostaną wprowadzone regulacje odnośnie kwalifikacji mediatorów stałych, co ma zapewnić wyższy standard usług mediacyjnych. Zgodnie ze zmianami mediatorom mają być stawiane większe wymogi przed wpisaniem ich na listę stałych mediatorów.