3 sierpnia 2015 r. I P.G.

Mediacja z urzędnikami

28 lipca 2015 bieżącego roku rząd przyjął projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej. Sejm ma uchwalić ustawę jeszcze w tej kadencji. Projekt zakłada możliwość mediacji, która będzie prowadzona przez niezależnego mediatora z urzędem.

Projekt ustawy prawo działalności gospodarczej włącza do postępowania administracyjnego mediację na wniosek przedsiębiorcy . Postępowania mediacyjne, w których będą uczestniczyć organ administracji publicznej oraz strona postępowania, zgodnie z zasadami mediacji mają być dobrowolne. Takie rozwiązanie ma znaczącą skrócić czas załatwienia sprawy. Wybór mediatora będzie wymagać zgody wszystkich stron postępowania włącznie z organem administracji publicznej. Mediacja będzie prowadzona z zachowaniem zasad poufności. Koszty związane z udziałem mediatora mają ponosić uczestnicy w równym stopniu.

Tzw. „konstytucja dla firm ma promować komunikację między urzędem, a przedsiębiorcą przy zachowaniu zaufania. Mediacja jest rozwiązaniem służącym temu, aby strony mogły w sposób bardziej otwarty uzgodnić okoliczności stanu faktycznego. Przy takim rozwiązaniu można mówić o pewnego rodzaju przestrzeni, tak aby organ administracji mógł doprecyzować swoje oczekiwania, poprosić o uszczegółowienie czy uzupełnienie materiału. Wynik mediacji będzie udokumentowany w protokole zawierającym m.in. informację o treści uzgodnienia lub jego braku. Sama treść rozstrzygnięcia musi również mieścić się w granicach prawa. Dopuszczenie w ustawie możliwości rozmowy w ramach mediacji ograniczy próby szukania nieformalnego, pozaprawnego kontaktu z urzędnikami.