31 sierpnia 2015 r. I P.G.

Mediacja z Bankami i SKOK-ami

Za około cztery miesiące klient banku, czy też towarzystwa ubezpieczeniowego będzie miał możliwość rozwiązania powstałego sporu w „drodze mediacji”. Takie rozwiązanie ma znieść różnicę pomiędzy profesjonalnym podmiotem, a jego klientem, jak również wzmocnić pozycję negocjacyjną po stronie klienta. 

Ustawa o Rzeczniku Finansowym, która została podpisana przez prezydenta czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Umożliwia ona to, że spór pomiędzy klientami, a bankami, zakładami ubezpieczeń, funduszami inwestycyjnymi czy SKOK-ami, będzie mógł zostać zakończony przy wykorzystaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Postępowanie to ma być przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego na wniosek klienta. Szczegółowy tryb postępowania określi, w drodze rozporządzenia, minister finansów. 

Warto wskazać, na zasadniczą różnicę, pomiędzy wspomnianym postępowaniem ,a mediacją. Przyjęto założenie, zgodnie z którym podmiot rynku finansowego będzie miał obowiązek przystąpienia do postępowania mediacyjnego. W związku z tym w postępowaniu prowadzonym przez Rzecznika Finansowego nie będzie obowiązywała sztandarowa zasada mediacji, jaką jest dobrowolność. Jest to istotna modyfikacja, odróżniająca tryb postępowania mediacyjnego przed Rzecznikiem Finansowy, od innych metod polubownych sposobów rozwiązywania sporów, w których udział stron w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Takie rozwiązania jest motywowane potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony klientów instytucji rynku finansowego. 

Jakie będą obowiązki Rzecznika Finansowego? 

Będzie on zobowiązany do przedstawienia możliwie optymalnego rozwiązania spornych kwestii. Odstąpienie przez niego od postępowania możliwe będzie dopiero w razie oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża zgody na proponowane zakończenie sprawy. Jak ocenia projektodawca, tego typ postępowanie pozwoli na samodzielne wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania sporu, zamiast odwoływania się do drogi sądowej, co należy traktować jako ostateczność. Dodatkowo strony będą miały zagwarantowaną możliwość wyrażenia swoich rzeczywistych potrzeb i interesów. 

Warto wskazać, że Rzecznik Finansowy będzie mógł odmówić wszczęcia postępowania jeżeli klient nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego, jak również wtedy, gdy złożony wniosek na ma celu stworzyć uciążliwości drugiej stronie. Do postępowania tego typu nie dojdzie również jeśli spór jest lub był rozpatrywany przez sąd, inny organ powołany do rozpoznawania sporów albo klient nie uiścił wymaganej opłaty. W sytuacji, gdy nie dojdzie do polubownego zakończenia postępowania, Rzecznik Finansowy sporządzi opinię, w której konieczne będzie wskazanie oceny prawnej stanu faktycznego. 

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym została uchwalona w dniu 5 sierpnia 2015 r. Rozdział o polubownych sposobach rozwiązywania sporów wejdzie w życiu 1 stycznia 2016 r.