27 lipca 2015 r. I P.G.

Sejm uchwalił nowelizację promującą polubowne rozwiązywanie sporów

Propozycje MG mają przede wszystkim umożliwić jak najwcześniejsze poinformowanie stron o możliwości ugodowego rozwiązania konfliktu oraz wprowadzają obowiązek informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu . W sytuacji, gdy nie podjęto takiej próby, powód powinien złożyć wyjaśnienia. Założenia projektodawców mają na celu uświadomienie stronom, że „ każdy spór powinien zostać poprzedzony oceną, czy sprawa może zostać zakończona polubownie, a sędziemu ułatwić podjęcie decyzji o skierowaniu stron do mediacji w toku postępowania sądowego”. Wzmocniony zostanie również obowiązek informowania przez sąd o możliwości skierowania sprawy do mediacji, w szczególności na wstępnym etapie postępowania. Zgodnie z projektem skierowanie stron do mediacji będzie możliwe na każdym etapie sprawy, jak również więcej niż raz w toku postępowania. Zmiany zawarte w projekcie mają uporządkować kwestie proceduralne m.in. takie, że strony uzyskają pierwszeństwo przy wyborze mediatora, który będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy zaraz po przystąpieniu stron do mediacji, a dane kontaktowe stron sąd przekaże mediatorowi w jak najkrótszym czasie. Mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres do 3 miesięcy.

Nowe przepisy wprowadzają także wymagania dotyczące kwalifikacji mediatorów stałych.

Zmiany mają również stworzyć system zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych, np. wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem zostanie zwolniony od opłaty sądowej. Jeśli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy, sąd zwróci stronom całość uiszczonej opłaty sądowej. Korzystnym elementem ma być również propozycja zaliczenia kosztów mediacji do kosztów sądowych, tak żeby strona niezamożna mogła skorzystać ze zwolnienia z kosztów.

Sądy uzyskają również możliwość obciążenia częścią kosztów strony, która w sposób nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji.

Za uchwaleniem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustawy głosowało 300 posłów, dwóch było przeciw, a 129 wstrzymało się od głosu.

Przyjęcie ustawy rekomendowała nadzwyczajna komisja ds. zmian w kodyfikacjach. Wcześniej Sejm uchwalił pięć poprawek o charakterze redakcyjnym, legislacyjnym, dostosowawczym, a także rozszerzających katalog wymagań dotyczących stałych mediatorów, które zostały zgłoszone podczas czwartkowego posiedzenia komisji.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.