1 lipca 2015 r. I P.G.

Zmiany w mediacji karnej

Dnia 1 lipca 2015 r. weszły zmiany dotyczące procedury karnej, które dotyczą również spraw związanych z mediacją karną. Szymon Piętek, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ wypowiedział się w radiu RDC, na temat tego, że zmiany w procedurze karnej spowodują usprawnienie przebiegu postępowań, w tym lepsze wykorzystanie mediacji. Na pewno w nowej ustawie uwzględniono większy nacisk na rozwiązywanie spraw w trybie mediacyjnym. Sędzia będzie miał możliwość zaproszenia stron i ustalenia dokładnego przebiegu sprawy, terminów i taktyki prowadzenia postępowania. Zgodnie z nowym przepisem art. 23 a) oprócz sędziego, również referendarz sądowy zyskał uprawienie do skierowania sprawy do mediacji. Działanie takie będzie możliwe zarówno z inicjatywy oskarżonego jak i pokrzywdzonego, o czym strony zostaną pouczone, informacjami o celach i zasadach postępowania mediacyjnego.

Zgodnie z nowymi przepisami postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego. Postęowanie mediacyjne nie może prowadzić osoba związna z którąkolwiek ze stron, czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski, a także aplikant wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent sędziego, asystent prokuratora oraz funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw. Warto również zapamiętać, że udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny, a stronia w każdym momencie trwania mediacji może od niej odstąpić.